Polityka prywatności

Kim jesteśmy?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Boryszew HR Service z siedzibą ul. M. Skłodowskiej - Curie 73, 87-100 w Toruniu; Powołaliśmy inspektora ochrony danych, z którym możecie Państwo skontaktować pisząc na adres naszej siedziby z dopiskiem "IOD"; lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod_hrservice@vbw.biz.

Cel przetwarzania

Państwa dane, w zależności od relacji nas łączących, będziemy przetwarzać w celu:

 • wykonania łączącej nas umowy, lub podjęcia działań na Państwa żądanie jeszcze przed zawarciem umowy (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego, takiego jak: gromadzenie danych pracownika w teczce osobowej, wystawienie i przechowywanie faktury (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • realizacji naszego prawnie usprawiedliwionego celu, jakim może być tworzenie zestawień i statystyk, marketing naszych usług, ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń (o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • rozpatrzenia Państwa aplikacji o pracę, lub jej przechowywania na Państwa życzenie o czym mówi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
Czy udostępniamy komuś Państwa dane?

Państwa dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom w trzech określonych przypadkach:

 • obliguje nas do tego przepis prawa (organy administracji publicznej, NFZ, ZUS itp.),
 • zawarliśmy umowę powierzenia (z podmiotami, które świadczą dla nas różnego rodzaju usługi i wsparcie),
 • przekazanie danych wynika z naszego prawnie usprawiedliwionego celu (np.:ustalenie, obrona lub dochodzenie roszczeń).
Jak długo przechowujemy Państwa dane?

W zależności od łączącej nas relacji Państwa dane mogą być przechowywane, w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane i tak, dla dokumentowania umów i zleceń przez 5 lat, dla danych pracowniczych 50 lat od ustania zatrudnienia, dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń będzie to okres do przedawnienia roszczeń (najczęściej 5 lat), gdy wystawiliśmy Państwu fakturę lub otrzymaliśmy ją od Państwa - przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym faktura została wystawiona.

Jakie przysługują Państwu prawa?

Mają Państwo prawo złożyć do nas wniosek z żądaniem:

 • dostępu do danych Państwa dotyczących oraz ich sprostowania,
 • usunięcia danych, ale w przypadkach, o których mowa w art. 17 RODO,
 • w przypadkach określonych w art. 18 RODO, ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
 • uznania Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO,
 • przeniesienia danych, które przetwarzamy w systemach informatycznych w związku z wykonaniem umowy.
Wniesienie skargi

W sytuacji, gdy uznają Państwo, że nasze działania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, narusza Państwa prawa i wolności możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?

W niektórych przypadkach (realizacja umowy) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu. W innych (zatrudnienie, wystawienie lub przechowywanie faktur) podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i brak ich podania będzie skutkował odmową wykonania działania z naszej strony. Gdy piszą Państwo do nas – podajecie Państwo nam dane dobrowolnie, a ich przetwarzanie jest w naszym prawnie usprawiedliwionym interesie, jeżeli oczekujecie Państwo odpowiedzi to brak podania danych spowoduje brak odpowiedzi. W przypadku pozostałych celów przetwarzanie jest oparte o dane już pozyskane.

Czy podlegają Państwo profilowaniu na podstawie podanych danych?

Nie podejmujemy działań polegających na profilowaniu przez systemy informatyczne. Na podstawie podanych nam danych nie są też podejmowane decyzje przez systemy informatyczne.

Przetwarzanie oparte na zgodzie

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, to proszę pamiętać, że mogą Państwo ją wycofać w każdej chwili, ale ze skutkiem od momentu jej wycofania.

Czy pozyskujemy dane z innych źródeł niż osoba, do której należą?

W niektórych przypadkach pozyskujemy dane z innych źródeł niż osoba, do której one należą. Są to sytuacje, w których pozyskujemy dane z ogólnie dostępnych baz danych lub od innych osób.

Jakie stosować klauzule zgód w CV?

Jeżeli prowadzimy nabór pracowników prosimy pod CV wpisywać poniższą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych w niniejszym CV w celu niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko [wpisać na jakie stanowisko]."

Jeżeli chcecie Państwo abyśmy zachowali Państwa CV na dłużej, prosimy o zawarcie następującej klauzuli: " Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych udostępnionych w niniejszym CV w celu zamieszczenia ich w bazie potencjalnych kandydatów do pracy."

Proszę pamiętać, aby każdą z klauzul podpisać osobno!

Boryszew HR Service Sp. z o.o.

ul. M. Skłodowskiej - Curie 73 87-100 Toruń
hrservice@hrservice.com.pl +48 56 656 13 52 +48 56 656 13 30